Narcos
Narcos

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

E-mail:

biuro@stalko.nieruchomosci.pl

Tel:

+ 48 609 102 189

Adres:

Partyzantów 39 III/102

Gdynia

Formularz kontaktowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania zamówionych informacji, przez Stalko-Nieruchomości Karolina Kaczmarek

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez Stalko-Nieruchomości Karolina Kaczmarek

  Administrator danych osobowych, którym jest Stalko-Nieruchomości, NIP: 5862229335, ul. Partyzantów 39/102, 81-423 Gdynia informujemy, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Contact with us:

  Karolina Kaczmarek

  E-mail:

  karolina@stalko.nieruchomosci.pl

  Phone:

  + 48 609 102 189

  Address:

  Partyzantów 39 III/102

  Gdynia

  Contact form:

   I consent to the processing of my personal data provided in the above form in order to receive the requested information

   I agree to receive commercial information by e-mail to the e-mail address given above, sent by Stalko-Nieruchomości Karolina Kaczmarek

   Administrator of personal data, which is Stalko-Nieruchomości, NIP: 5862229335, ul. Partyzantów 39/102, 81-423 Gdynia, we inform you that the provided personal data will be used only to contact you during the period of contact. The legal basis for data processing is the legitimate interest of the Data Administrator, consisting in undertaking activities aimed at concluding a contract based on actions initiated through customer contact and building positive customer relationships. Providing data is voluntary, but necessary for contact, personal data will not be transferred to third parties without your separate consent. You have the right at any time to transfer data, access to the content of personal data and the opportunity to correct them, raise objections to data processing, and the right to file a complaint regarding the processing of personal data to the President of the Office of Personal Data Protection.

   Contatto:

   Bożena Szczęch

   E-mail:

   bozena@stalko.nieruchomosci.pl

   Tel:

   +48 731 351 320

   Indirizzo:

   Partyzantów 39 III/102

   Gdynia

   Modulo di Contatto:

    Acconsento al trattamento dei miei dati personali forniti nel modulo di cui sopra, al fine di ricevere le informazioni richieste, da Stalko-Nieruchomości Karolina Kaczmarek

    Accetto di ricevere informazioni commerciali via e-mail all'indirizzo e-mail sopra indicato, inviato da Stalko-Nieruchomości Karolina Kaczmarek

    Amministratore di dati personali, che è Stalko-Nieruchomości, NIP: 5862229335, ul. Partyzantów 39/102, 81-423 Gdynia, ti informiamo che i dati personali forniti saranno utilizzati solo per contattarti durante il periodo di contatto. La base legale per l'elaborazione dei dati è l'interesse legittimo dell'amministratore dei dati, consistente nell'intraprendere attività finalizzate alla conclusione di un contratto basato su azioni avviate attraverso il contatto con il cliente e la costruzione di relazioni positive con i clienti. Il conferimento dei dati è volontario, ma necessario per il contatto, i dati personali non saranno trasferiti a terzi senza il tuo consenso separato. Hai il diritto in qualsiasi momento di trasferire dati, accedere al contenuto dei dati personali e l'opportunità di correggerli, sollevare obiezioni al trattamento dei dati e il diritto di presentare un reclamo riguardante il trattamento dei dati personali al Presidente dell'Ufficio per la protezione dei dati personali.